Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej Kościana w kadencji 2018-2023

 

Komisja Budżetu i Finansów  

zakres działania: opiniowanie spraw związanych z budżetem miasta

 

1. Alicja Brzozowska - przewodnicząca komisji

2. Marcin Betlej

3. Radosław Bobkiewicz

4. Magdalena Cwojdzińska

5. Konrad Garwoliński

6. Paweł Grodziski

7. Patryk Piasecki

8. Magdalena Tomaszewska-Kubiak

9. Marek Wyrzykiewicz

 

Komisja Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska  

zakres działania m.in.: sprawy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, zagospodarowania przestrzennego, realizacji inwestycji miejskich, budowy i utrzymania dróg i ulic w mieście, sprawy czystości miasta, zieleni i ochrony środowiska

 

1. Roman Talikadze - przewodniczący komisji

2. Gabriela Andrzejewska

3. Tomasz Bajstok

4. Marcin Betlej

5. Konrad Garwoliński

6. Małgorzata Igłowicz-Betlej

7. Sławomir Kaczmarek

8. Mirosław Starosta


Komisja Spraw Społecznych  

zakres działania m.in.: sprawy oświaty, kultury, sportu, rekreacji, polityki społecznej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

1. Gabriela Andrzejewska - przewodnicząca komisji

2. Zbigniew Bernard

3. Łukasz Naglik

4. Małgorzata Noskowiak

5. Dawid Olejniczak

6. Luiza Pluta

7. Wiktor Rudawski

8. Magdalena Tomaszewska-Kubiak  

9. Marek Wyrzykiewicz

 

Komisja Rewizyjna

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

 
 
1. Sławomir Kaczmarek  - przewodniczący komisji
 
2. Małgorzata Igłowicz-Betlej
 
3. Wiktor Rudawski
 
4. Mirosław Starosta
 
5. Roman Talikadze
 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.
 
 
1. Patryk Piasecki - przewodniczący komisji
 
2. Tomasz Bajstok
 
3. Łukasz Naglik
 
4. Małgorzata Noskowiak
 
5. Luiza Pluta