logo logo
logo bip

XXXVI sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 11 października 2018 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 12:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Wręczenie stypendiów Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego

4.  Zapytania i wolne wnioski

5.  Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej Kościana

6.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej   pobierz

7.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym   pobierz

8.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

9.  Sprawozdanie z organizacji w 2018 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży   pobierz

10.  Ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2018 r.

11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

11.1.  wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 373

11.2.  uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana - proj. nr 381   zał. nr 1  zał. 2.1   zał. 2.2   zał. 2.3   zał. 3

11.3.  zmiany statutów jednostek pomocniczych miasta Kościana - proj. nr 374

11.4.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 379

11.5.  zmiany uchwały nr XXXII/338/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 382

11.6.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 375   zal. 1   zal. 2   objaśnienia

11.7.  zmiany uchwały  budżetowej na 2018 rok - proj. nr 376   zal.1   zal.2   zal.3  zal.4   zal.5   zal.6   zal.7   zal.8   zal.9   zal. 10   zal. 11

PRZERWA

11.8.  zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 377

11.9.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 378

11.10.  zmiany Uchwały Nr XXXIV/357/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2018 r. - proj. nr 383

11.11.  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 380

12.  Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok

13.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

14.  Wolne głosy

15.  Podsumowanie kadencji 2014-2018 przez Burmistrza Miasta Kościana

16.  Podsumowanie kadencji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej

17.  Wręczenie podziękowań radnym i przewodniczącym zarządów osiedli

18.  Zakończenie sesji

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                  (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 8 października  2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Sprawozdanie z organizacji w 2018 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

5.  Ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2018 r.

6.  Opiniowanie projektów uchwał:

6.1.  zmiany statutów jednostek pomocniczych miasta Kościana - proj. nr 374

6.2.  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 380

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

 

                                                        Przewodniczący Komisji

                                                           (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 9 października 2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2018 r.

5.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana - proj. nr 381

5.2. zmiany uchwały nr XXXII/338/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 382

5.3. zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 377

5.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 378

5.5. zmiany Uchwały Nr XXXIV/357/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2018 r. - proj. nr 383

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie

 

                                                     Przewodniczący Komisji

                                                      (-) Roman Talikadze

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 10 października 2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2018 r.

5.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 379

5.2.  zmiany uchwały nr XXXII/338/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 382

5.3.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 375

5.4.  zmian uchwały budżetowej na 2018 rok - proj. nr 376

5.5.  zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 377

5.6.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 378

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie

 

                                                     Przewodniczący Komisji

                                                      (-) Aleksander Heller