logo logo
logo bip

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 28 czerwca 2018 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 13:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym  pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Sprawozdanie z działalności Kościańskiego Ośrodka Kultury w 2017 roku    pobierz

9.  Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2017 rok  pobierz

10.  Sprawozdanie roczne za rok 2017 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie  pobierz

11.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  pobierz

12.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia:          sprawozdanie

12.1.  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2017  rok,

12.2.  przedstawienie sprawozdania finansowego,

12.3.  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2017 r.,

12.4.  przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan według stanu na 31.12.2017 r.,

12.5.  przedstawienie opinii komisji stałych,

12.6.  przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

12.7.  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

12.8.  dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym.

13.  Podjęcie uchwał w sprawie:

13.1.  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za rok 2017 - proj. nr 345

13.2.  udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok - proj. nr 346

PRZERWA

13.3.  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2017 r. - proj. nr 347

13.4.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 348   zal. 1   zal.2   objaśnienia

13.5.  zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok - proj. nr 349   zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5   zal.6    zal.7    zal.8   zal.9    zal.10

13.6.  zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego - proj. nr 350

13.7.  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Kościana - proj. nr 351 załącznik  mapa1   mapa2   mapa3   mapa4   mapa5   mapa6   mapa7

13.8.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 357

13.9.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 358

13.10.  przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 360

13.11.  określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza - proj. nr 355

13.12.  wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana - proj. nr 353

13.13.  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXII/341/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. - proj. nr 356

13.14.  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - proj. nr 359

13.15.  wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 354

13.16.  zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 352

14.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

15.  Wolne głosy

16.  Zakończenie sesji

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                 (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 25 czerwca  2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2017 rok.

5.  Sprawozdanie z działalności Kościańskiego Ośrodka Kultury w 2017 roku.

6.  Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2017 rok.

7.  Sprawozdanie roczne za rok 2017 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie.

8.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.  Opiniowanie projektów uchwał:

9.1.  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2017 r. - proj. nr 347

9.2.  zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego - proj. nr 350

9.3.  ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - proj. nr 359

9.4.  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXII/341/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. - proj. nr 356

10.  Wolne głosy.

11.  Zakończenie.

                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                   (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 26 czerwca 2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Rozpatrzenie wykonania budżetu Gminy Miejskiej  Kościan za 2017 rok.

5.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Kościana - proj. nr 351

5.2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 357

5.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 358

5.4. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 360

5.5. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza - proj. nr 355

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie.

                                                                     Zastępca Przewodniczącego Komisji

                                                                               (-) Roman Talikadze

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 27 czerwca 2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2017 rok.

5.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 348

5.2. zmian uchwały budżetowej na 2018 rok - proj. nr 349

5.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 357

5.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 358

5.5.  określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza - proj. nr 355

5.6. wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Kościana - proj. nr 353

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie.

                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                      (-) Aleksander Heller