logo logo
logo bip


XXXII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 19 kwietnia 2018 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia w nauce

4.  Zapytania i wolne wnioski

5.  Przyjęcie protokołu z  XXXI sesji Rady Miejskiej Kościana

6.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

7.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym  pobierz

8.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

9.  Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie w roku 2017  pobierz

10.  Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017  pobierz

11.  Raport z realizacji w 2017 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  pobierz

12.  Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za 2017 rok oraz prezentacja potrzeb w zakresie pomocy społecznej   pobierz

13.  Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kościan na rok 2017  pobierz    rekomendacje  

14.  Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2017  pobierz

15.  Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w roku 2017 pobierz

16.  Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Kościana za lata 2015-2017  pobierz

PRZERWA

17.  Podjęcie uchwał w sprawie:

17.1.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 341

17.2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 336    zal.1   zal.2   objaśnienia

17.3.  zmian uchwały budżetowej na 2018 rok - proj. nr 337   zal.1    zal.2    zal.3    zal.4    zal.5    zal.6    zal.7     zal.8

17.4.  podziału Gminy Miejskiej Kościan na obwody głosowania - proj. nr 338

17.5.  zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - proj. nr 339

17.6.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej - proj. nr 340

18.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

19.  Wolne głosy

20.  Zakończenie sesji 

 

                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                  (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 16 kwietnia  2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.

5.  Raport z realizacji w 2017 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

6.  Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za 2017 rok oraz prezentacja potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

7.  Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kościan na rok 2017.

8.  Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2017.

9.  Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w roku 2017.

10.  Opiniowanie projektów uchwał:

10.1.  podziału Gminy Miejskiej Kościan na obwody głosowania - proj. nr 338

10.2.  zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - proj. nr 339

11.  Wolne głosy.

12.  Zakończenie.

 

                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                  (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.15.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Sprawozdanie z pracy Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie za 2017 rok.

5.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 341,

5.2. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej - proj. nr 340.

6.  Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Kościana za lata 2015-2017.

7.  Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Kościanie - kontynuacja.

8.  Zapoznanie się w siedzibie Straży Miejskiej z funkcjonowaniem miejskiego monitoringu.

9.  Wolne głosy.

10.  Zakończenie.

 

                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                     (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego - proj. nr 341

4.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 336

4.3. zmian uchwały budżetowej na 2018 rok - proj. nr 337

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie

 

                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                    (-) Aleksander Heller