logo logo
logo bip

 XXXI sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 22 marca 2018 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z  XXX sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku  pobierz

9.  Roczne sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kościanie w 2017 roku  pobierz

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1.  podziału Gminy Miejskiej Kościana na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów - proj. nr 327

10.2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 331   zal. 1    objaśnienia

10.3.  zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok - proj. nr 332   zal. 1     zal. 2     zal. 3

10.4.  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2018 r. - proj. nr 324

10.5.  utraty mocy uchwał Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 329

10.6.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie Podgórna - Wiatraki - proj. nr 330  

10.7.  przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2027 z perspektywą do 2032" - proj. nr 335

PRZERWA

10.8.  projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego - proj. nr 328

10.9.  zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 325

10.10.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr  326

10.11.  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 333

10.12.  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych - proj. nr 334

11.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

12.  Wolne głosy

13.  Zakończenie sesji

                                                              Przewodniczący Rady

                                                              (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 19 marca  2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku.

5.  Roczne sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kościanie w 2017 roku.

6.  Opiniowanie projektów uchwał:

6.1.  podziału Gminy Miejskiej Kościana na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów - proj. nr 327

6.2.  projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego - proj. nr 328

6.3.  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 333

6.4.  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych - proj. nr 334

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie. 

                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 20 marca 2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.15.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. podziału Gminy Miejskiej Kościana na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów - proj. nr 327

4.2. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2018 r. - proj. nr 324

4.3. utraty mocy uchwał Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 329

4.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie Podgórna - Wiatraki - proj. nr 330

4.5. przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2027 z perspektywą do 2032" - proj. nr 335

4.6. zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 325

4.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 326

5.  Przedstawienie propozycji działań zmierzających do poprawy jakości powietrza atmosferycznego w mieście Kościanie.

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie

                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                  (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 21 marca 2018 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. podziału Gminy Miejskiej Kościana na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów - proj. nr 327

4.2. zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 325

4.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 326

4.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 331

4.5. zmian uchwały budżetowej na 2018 rok - proj. nr 332

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie

                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                       (-) Aleksander Heller