logo logo
logo bip

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 30 listopada 2017 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z  XXVII sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym   pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok - proj. nr 292

8.2.  opłaty targowej na terenie miasta Kościana - proj. nr 293

8.3.  zmiany uchwały nr XVIII/194/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości - proj. nr 294   zał.  

8.4.  zmiany uchwały nr XVIII/195/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i leśnym - proj. nr 295   zał. 1    zał. 2  

8.5.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 296   zal.1   zal.2   objaśnienia

8.6.  zmian uchwały budżetowej na 2017 rok - proj. nr 297   zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5   zal.6   zal.7   zal.8

8.7.  Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 - proj. nr 298

Przerwa

8.8.  porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Miastem Poznań, dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego - proj. nr 299

8.9.  zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kościan a Miastem Leszno, dotyczącego udzielenia schronienia bezdomnym - proj. nr 300

8.10.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 301

8.11.  wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 291

9.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

10.  Wolne głosy

11.  Zakończenie sesji

 

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                    (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 27 listopada  2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok - proj. nr 292

4.2.  opłaty targowej na terenie miasta Kościana - proj. nr 293

4.3.  Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 - proj. nr 298

4.4.  porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Miastem Poznań, dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego - proj. nr 299

4.5.  zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kościan a Miastem Leszno, dotyczącego udzielenia schronienia bezdomnym - proj. nr 300

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie. 

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                                        (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 28 listopada 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok - proj. nr 292

4.2. opłaty targowej na terenie miasta Kościana - proj. nr 293

4.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 301

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                     (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 29 listopada 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok - proj. nr 292

4.2. opłaty targowej na terenie miasta Kościana - proj. nr 293

4.3. zmiany uchwały nr XVIII/194/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości - proj. nr 294

4.4. zmiany uchwały nr XVIII/195/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i leśnym - proj. nr 295

4.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 296

4.6. zmian uchwały budżetowej na 2017 r. - proj. nr 297

4.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 301

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                        (-) Aleksander Heller