logo logo
logo bip


XXIV sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 29 czerwca 2017 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z  XXIII sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym   pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

8.  Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pobierz

9.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  pobierz

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1.  zmiany statutu Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 259

10.2.  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2016 r. - proj. nr 252   zal.1   zal.2   zal.3

10.3.  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym; warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów uprawnionych do udzielania tych ulg - proj. nr 261

PRZERWA

10.4.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 265    zal.1   zal.2   objaśnienia

10.5.  zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - proj. nr 266   zal.1   zal.2   zal.3

10.6.  powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. dr. H. Florkowskiego w Kościanie - proj. nr 264

10.7.  maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania - proj. nr 262

10.8.  ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miejską Kościan - proj. nr 263

10.9.  zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - proj. nr 255

10.10.  zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 253

10.11.  aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - proj. nr 254

11.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

12.  Wolne głosy

13.  Zakończenie sesji

                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 26 czerwca  2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2016 - proj. nr 252

4.2.  powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. dr. H.  Florkowskiego w Kościanie  - proj. nr 264

4.3.  maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego oraz zasad jego ustalania - proj. nr 262

4.4.  ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miejską Kościan - proj. nr 263

5.  Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

6.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie. 

                                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                                     (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 27 czerwca 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - proj. nr 255

4.2.  zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 253

4.3.  aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - proj. nr 254

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

  

                                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                                      (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 28 czerwca 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym; warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów uprawnionych do udzielania tych ulg - proj. nr 261

4.2. zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 253

4.3. zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - proj. nr 255

4.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 265

4.5. zmian uchwały budżetowej na 2017 r. - proj. nr 266

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                (-) Aleksander Heller