logo logo
logo bip

 

XXIII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 8 czerwca 2017 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z  XXII sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym  pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za 2016 rok oraz prezentacja potrzeb w zakresie pomocy społecznej pobierz   zal.1    zal.2

9.  Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kościan na rok 2016 pobierz rekomendacje

10.  Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2016  pobierz

11.  Sprawozdanie z działalności Kościańskiego Ośrodka Kultury w 2016 roku  pobierz

12.  Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2016 rok  pobierz

13.  Sprawozdanie roczne za rok 2016 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie pobierz

PRZERWA

14.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia :

14.1.  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2016  rok,

14.2.  przedstawienie sprawozdania finansowego,

14.3.  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2016 r.,

14.4.  przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan według stanu na 31.12.2016 r.,

14.5.  przedstawienie opinii komisji stałych,

14.6.  przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

14.7.  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

14.8.  dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym.

15.  Podjęcie uchwał w sprawie:

15.1.  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za rok 2016 - proj. nr 250

15.2.  udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok - proj. nr 251

15.3.  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bernardyńską, ul. Księdza Józefa Surzyńskiego i ul. 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej - proj. nr 258

15.4.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 256   zal.1   zal.2    objaśnienia

15.5.  zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok - proj. nr 257   zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5   zal.6   zal.7   zal.8   zal.9

15.6.  przekazania skargi - proj. nr 260

16.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

17.  Wolne głosy

18.  Zakończenie sesji

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                    (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 5 czerwca  2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2016 r.

5.  Sprawozdanie z działalności Kościańskiego Ośrodka Kultury w 2016 roku

6.  Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2016 rok

7.  Sprawozdanie roczne za rok 2016 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie

8.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w 2016 r. oraz prezentacja potrzeb w zakresie pomocy społecznej

9.  Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kościan na rok 2016

10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2016 r.

11. Wolne głosy.

12. Zakończenie

                                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                                        (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 6 czerwca 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2016 rok

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1.  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bernardyńską, ul. Księdza Józefa Surzyńskiego i ul. 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej - proj. nr 258

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie.

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                                         (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2016 r.

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 256

5.2. zmian uchwały budżetowej na 2017 r. - proj. nr 257

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie.

 

                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                                 (-) Aleksander Heller