logo logo
logo bip


XXI sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 23 lutego 2017 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z  XX sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym   pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kościańskiego w 2016 roku  pobierz

9.  Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016  pobierz

10.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  pobierz

11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

11.1.  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego  - proj. nr 240

11.2.  kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - proj. nr 238

11.3.  kryteriów stosowanych w postępowaniach rekrutacyjnych przeprowadzanych do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan - proj. nr 239

11.4.  utraty mocy uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan - proj. nr 234

11.5.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - proj. nr 235

11.6.  przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Miejskiej Kościan i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - proj. nr 236

11.7.  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2017 r. - proj. nr 237

12.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

13.  Wolne głosy

14.  Zakończenie sesji

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 20 lutego 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kościańskiego w 2016 roku.

5.  Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016.

6.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

6.1.  kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  - proj. nr 238

6.2.  kryteriów stosowanych w postępowaniach rekrutacyjnych przeprowadzanych do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan  - proj. nr 239

6.3.  utraty mocy uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan - proj. nr 234

6.4.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - proj. nr 235

6.5.  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego  - proj. nr 240

7.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

8.  Wolne głosy.

9.  Zakończenie.

                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                 (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 21 lutego 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Miejskiej Kościan i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - proj. nr 236

4.2. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2017 r. - proj. nr 237

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                   (-) Teodor Kubacki