logo logo
logo bip

 

XVIII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 24 listopada 2016 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z  XVII sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym  pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Kościan w roku szkolnym 2015/2016  pobierz

9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - proj. nr 197

9.2.  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - proj. nr 198

9.3.  opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2017 r. - proj. nr 199

9.4.  określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości - proj. nr 200

9.5.  określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i leśnym - proj. nr 201

9.6.  Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla „Wodociągów Kościańskich" Sp. z o.o. na lata 2017-2019 - proj. nr 192

9.7.  określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - proj. nr 195

Przerwa

9.8.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 205  zal.1   zal.2   objaśnienia

9.9.  zmian uchwały budżetowej na 2016 rok - proj. nr 206    zal.1   zal.2   zal.3   zal.4  zal.5   zal.6   zal.7   zal.8

9.10.  statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie - proj. nr 189

9.11.  zatwierdzenia przystąpienia do projektu pn. „Tęcza" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - proj. nr 190

9.12.  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana - proj. nr 196

9.13.  porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Miastem Poznań dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego - proj. nr 191

9.14.  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji - proj. nr 202

9.15.  programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 - proj. nr 203

9.16.  utraty mocy uchwały nr XI/110/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj.  nr 204

9.17.  zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 193

9.18.  zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - proj. nr 194

9.19.  nadania nazwy osiedla - proj. nr 207

10.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

11.  Wolne głosy

12.  Zakończenie sesji

                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                 (-) Piotr Ruszkiewicz

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 21 listopada 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - proj. nr 197

4.2.  opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2017 rok - proj. nr 199

4.3.  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - proj. nr 198

4.4.  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana - proj. nr 196

4.5.  statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie - proj. nr 189

4.6.  zatwierdzenia przystąpienia do projektu pn. „Tęcza" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - proj. nr 190

4.7.  porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Miastem Poznań dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego - proj. nr 191

4.8.  utraty mocy uchwały nr XI/110/11 Rady Miejskiej Kościana z 24.11.2011 r w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 204

4.9.  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przeszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji - proj. nr 202

4.10. programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok - proj. nr 203

4.11.  nadania nazwy osiedla - proj. nr 207

5.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Kościan w roku szkolnym 2015/2016

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie. 

                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                  (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 22 listopada 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - proj. nr 197

4.2.  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - proj. nr 198

4.3.  opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2017 rok - proj. nr 199

4.4.  Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla „Wodociągów Kościańskich" Sp. z o.o. na lata 2017-2019  - proj. nr 192

4.5.  określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  transportu nieczystości ciekłych - proj. nr 195

4.6.  zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 193

4.7.  zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - proj. nr 194

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

                                                                            Zastępca Przewodniczącego Komisji

                                                                                    (-) Roman Talikadze

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 23 listopada 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok - proj. nr 197

4.2.określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - proj. nr 198

4.3.opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2017 rok - proj. nr 199

4.4.określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości - proj. nr 200

4.5.określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i leśnym - proj. nr 201

4.6.zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 193

4.7.zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - proj. nr 194

4.8.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 205

4.9.  zmian uchwały budżetowej na 2016 rok  - proj. nr 206

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                                             (-) Aleksander Heller