logo logo
logo bip

 

XIX sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 29 grudnia 2016 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 14:00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Nadanie tytułu i wręczenie medalu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Nauczyciel Kraju Ojczystego"

4.  Zapytania i wolne wnioski

5.  Przyjęcie protokołu z  XVIII sesji Rady Miejskiej Kościana

6.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

7.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym   pobierz

8.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 212   zal.1   zal.2   objaśnienia    autopoprawka

9.2.  zmian uchwały budżetowej na 2016 rok - proj. nr 213   zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5   zal.6   zal.7   zal.8  autopoprawka

9.3.  wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - proj. nr 211

9.4.  wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2017 rok - proj. nr 214

9.5.  emisji obligacji komunalnych - proj. nr 222

9.6.  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 208    autopoprawka

9.7.  uchwały budżetowej na 2017 rok - proj. nr 209   autopoprawka

przerwa

9.8.  zmiany uchwały nr XVIII/194/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości - proj. nr 218

9.9.  przedłużenia okresu obowiązywania ustaleń Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych miasta Kościana na lata 2010-2015 - proj. nr 221

9.10.  udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 215

9.11.  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy Pl. Wolności na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 219

9.12.  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 220

9.13.  wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 216

9.14.  planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2017 rok - proj. nr 217

10.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

11.  Wolne głosy

12.  Zakończenie sesji

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                 (-) Piotr Ruszkiewicz

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 27 grudnia 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - proj. nr 211

4.2.  wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2017 r. - proj. nr 214

4.3.  przedłużenia okresu obowiązywania ustaleń Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych miasta Kościana na lata 2010-2015 - proj. nr 221

4.4.  udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 215

4.5.  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy Placu Wolności na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 219

4.6.  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 220

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie

                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                                 (-) Teodor Kubacki

 

 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 28 grudnia 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. wykazu wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - proj. nr 211

4.2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 212

4.3.  zmian uchwały budżetowej na 2016 rok  - proj. nr 213

4.4.  emisji obligacji komunalnych - proj. nr 222

4.5.   wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2017 rok - proj. nr 214

4.6. udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 215

4.7. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy Pl. Wolności na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 219

4.8.wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Składowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 220

4.9.zmiany uchwały nr XVIII/194/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24.11.2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości - proj. nr 218

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

                                                                                                      Zastępca Przewodniczącego Komisji

                                                                                                            (-) Magdalena Cwojdzińska