logo logo
logo bip


XII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 21 stycznia 2016 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Podsumowanie sportowego współzawodnictwa osiedli miasta Kościana za 2015 r.

4.  Zapytania i wolne wnioski

5.  Przyjęcie protokołu z  XI sesji Rady Miejskiej Kościana

6.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

7.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym  pobierz  

8.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1.  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 134

9.2.  przyjęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan, w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową, zlokalizowaną w drogach powiatowych - proj.nr 135

9.3.  „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025" - proj. nr 133   zał.

9.4.  „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata 2016-2025" - proj. nr 131    zał.

9.5.  „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2018"  - proj. nr 132    zał.

przerwa

9.6.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 136   zal.1   zal.2   objaśnienia

9.7.  zmian uchwały budżetowej na 2016 rok - proj. nr 137   zal.1    zal.2    zal.3

9.8.  zmiany uchwały Nr XI/123/15 Rady Miejskiej Kościana z 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku rolnym i leśnym - proj. nr 138 zał.1    zał.2

10.  Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2015 rok

11.  Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kościana na 2016 rok

12.  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Kościana za 2015 rok

13.  Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej Kościana na 2016 rok  pobierz

14.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

15.  Wolne głosy

16.  Zakończenie sesji

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                          (-) Piotr Ruszkiewicz

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 18 stycznia 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 134

4.2. „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025" - proj. nr 133

4.3. „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata 2016-2025" - proj. nr 131

4.4. „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2018" - proj. nr 132

5.  Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w 2015 r.

6.  Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 r.

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

 

                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                            (-) Paweł Grodziski

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 19 stycznia 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 134

4.2.  przyjęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan, w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową, zlokalizowaną w drogach powiatowych - proj. nr 135

5.  Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w 2015 roku.

6.  Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

 

                                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                      (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 20 stycznia 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 134

4.2.  zmiany uchwały Nr XI/123/15 Rady Miejskiej Kościana z 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku rolnym i leśnym - proj. nr 138

4.3.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 136

4.4.  zmian uchwały budżetowej na 2016 rok  - proj. nr 137

5.  Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w 2015 roku.

6.  Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

 

                                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                                    (-) Aleksander Heller