logo logo
logo bip

 

X sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 26 listopada 2015 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej  pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Kościan w roku szkolnym 2014/2015   pobierz

9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok  - proj. nr 96

9.2.  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  - proj. nr 97

9.3.  opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2016 rok - proj. nr 98

9.4.  określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości  - proj. nr 99    zal.1    zal.2    zal.3    zal.4

9.5.  zmiany uchwały nr XXXIII/346/14 z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Kościana - proj. nr 117

9.6.  wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2016 rok - proj. nr 102

9.7.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan  -  proj. nr  100    zal.1   zal.2   objaśnienia

9.8.  zmian uchwały budżetowej na 2015 rok  - proj. nr 101   zal.1   zal.2    zal.3    zal.4

9.9.  aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - proj. nr 103

przerwa

9.10.  usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - proj. nr 116

9.11.  kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan - proj. nr 109

9.12.  kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan - proj. nr 108

9.13.  programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok - proj. nr 110

9.14.  uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 - proj. nr 111

9.15.  uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok - proj. nr 115

9.16.  udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 104

9.17.  udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 105

9.18.  udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 106

9.19.  wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym - proj. nr 107

9.20.  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XVII/168/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. - proj. nr 113

9.21.  wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 112

10.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

11.  Wolne głosy

12. Zakończenie sesji

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                    (-) Piotr Ruszkiewicz

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 23 listopada 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok - proj. nr 96

4.2.   określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - proj. nr 97

4.3.   opłaty targowej na terenie miasta Kościana - proj. nr 98

4.4.   usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - proj. nr 116

4.5.   Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 - proj. nr 110

4.6.   uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok - proj. nr 111

4.7.   uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 - proj. nr 115

4.8.   kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan - proj. nr 109

4.9.   kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan - proj. nr 108

5.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Kościan w roku szkolnym 2014/2015

6.  Wolne głosy.

7.  Zakończenie. 

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                  (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 24 listopada 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok - proj. nr 96

4.2.  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych- proj. nr 97

4.3.  opłaty targowej na terenie miasta Kościana - proj. nr 98

4.4.  zmiany uchwały nr XXXIII/346/14 z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Kościana - proj. nr 117

4.5.  wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2016 r. - proj. nr 102

4.6.  aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - proj. nr 103

4.7.  udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 104

4.8.  udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 105

4.9.  udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 106

4.10.  wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym - proj. nr 107

4.11.   sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XVII/168/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. - proj. nr 113

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                                        (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 25 listopada 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. - proj. nr 96

4.2.  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - proj. nr 97

4.3.  opłaty targowej na terenie miasta Kościana - proj. nr 98

4.4.  określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości - proj. nr 99

4.5.  zmiany uchwały nr XXXIII/346/14 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Kościana - proj. nr 117

4.6.  wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2016 rok - proj. nr 102

4.7.  wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym - proj. nr 107

4.8.  udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 104

4.9.  udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 105

4.10.  udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków - proj. nr 106

4.11.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 100

4.12.  zmian uchwały budżetowej na 2015 r. - proj. nr 101

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                 (-) Aleksander Heller