logo logo
logo bip

 VIII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 10 września 2015 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej    pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie za rok 2014  pobierz

9.  Sprawozdanie z organizacji w 2015 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pobierz

10.  Informacja o organizacji w roku szkolnym 2015/2016 przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan pobierz

11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

11.1.  uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Kościana na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r." - proj. nr 76  zał.

11.2.  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 77

11.3.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 78

11.4.  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - proj. nr 79

11.5.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 81  

11.6. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych - proj. nr 67  

przerwa

11.7.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan  -  proj. nr  83   zał.1   zał.2   objaśnienia   autopoprawka

11.8.  zmian uchwały budżetowej na 2015 rok  - proj. nr 84   zał.1   zał.2   zał.3   zał.4    zał.5   zał.6    autopoprawka

11.9.  Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie - proj. nr 80  zał.

11.10. przystąpienia do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów spolecznych - proj. nr 85

11.11.  pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - proj. nr 69

11.12.  pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - proj. nr 70

11.13.  pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - proj. nr 71

11.14.  pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - proj. nr 72

11.15.  pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - proj. nr 73

11.16.  pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - proj. nr 74

11.17.  zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników - proj. nr 75

11.18.  utworzenia na terenie miasta Kościana odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - proj. nr 68

11.19.  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościana oraz Straży Miejskiej w Kościanie - proj. nr 82

12.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

13.  Wolne głosy

14.  Zakończenie sesji

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                            (-) Piotr Ruszkiewicz

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 7 września 2015 r. w salce wykładowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Wrocławska 28.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Tomaszewskiego w Kościanie - proj. nr 80

4.2.pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - proj. nr 69

4.3.pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - proj. nr 70

4.4.pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - proj. nr 71

4.5.pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu  - proj. nr 72

4.6.pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - proj. nr 73

4.7.pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu - proj. nr 74

4.8.zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników - proj. nr 75

4.9.utworzenia na terenie miasta Kościana odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015r. - proj. nr 68

4.10.  przystąpienia do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - proj. nr 85

5.  Sprawozdanie z organizacji w 2015 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

6.  Informacja o organizacji w roku szkolnym 2015/2016 przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.

7.  Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie za rok 2014.

8.  Wolne głosy.

9.  Zakończenie.

                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 8 września 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Kościana na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r." - proj. nr 76

4.2.wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 77

4.3.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 78

4.4.wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - proj. nr 79

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej spółki „Wodociągi Kościańskie" za 2014 rok.

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 9 września 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 77

4.2.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu - proj. nr 78

4.3.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 81

4.4.  zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych - proj. nr 67

4.5.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 83

4.6.  zmian uchwały budżetowej na 2015 r. - proj. nr 84

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                                (-) Aleksander Heller