logo logo
logo bip

  

VI sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 21 maja 2015 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  pobierz

9.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za 2014 rok oraz prezentacja potrzeb w zakresie pomocy społecznej pobierz

10.  Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kościan na rok 2014 pobierz

11.  Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014 pobierz

12.  Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w roku 2014 pobierz

przerwa

13.  Podjęcie uchwał w sprawie:

13.1.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 45

13.2.  zmiany Uchwały Nr III/21/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 46

13.3.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 51 zal.1   zal.2   objaśnienia

13.4.  zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok - proj. nr 52   zal.1   zal.2    zal.3   zal.4   zal.5   zal.6   zal.7

13.5.  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 47

13.6.  wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kościana - proj. nr 49

13.7.  przeprowadzenia oceny i kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok 2014 - proj. nr 44

13.8.  wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego - proj. nr 48

13.9.  rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów Rady Osiedla Generała Władysława Sikorskiego - proj. nr 50

14.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

15.  Wolne głosy

16.  Zakończenie sesji

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              (-) Piotr Ruszkiewicz

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 18 maja 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za 2014 rok.

5.  Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kościan na rok 2014.

6.  Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014.

7.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

7.1. przeprowadzenia oceny i kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok 2014 - proj. nr 44

8.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.  Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie w 2014 r.

10. Wolne głosy.

11. Zakończenie

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                          (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 19 maja 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.   zmiany uchwały nr III/21/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18.12.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 46

4.2.   wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 47

4.3.   wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kościana - proj. nr 49

4.4.   wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego - proj. nr 48

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                                          (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 20 maja 2015 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 51

4.2.  zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. - proj. nr 52

4.3.   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu- proj. nr 45

4.4.  zmiany Uchwały Nr III/21/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18.12.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 46

4.5.  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej na rzecz użytkownika wieczystego - proj. nr 47

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                                           Przewodniczący Komisji

                                                                                            (-) Aleksander Heller