logo logo
logo bip

ZARZĄDZENIE NR 274/16

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 6 września 2016 r.

 

w sprawie określenia zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 

Na podstawie art. 3 pkt 1, art. 11 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) w związku z art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu Gminy Miejskiej Kościan.

§ 2. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona stanowi ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

§ 3. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kościana ;

2) umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Kościana lub udostępniona do publicznego wglądu w inny sposób;

3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

§ 4. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ponownie wykorzystujące informację zobowiązane są do:

1) informowania o źródle pozyskania danych w postaci przypisu o treści: „źródło: Urząd Miejski Kościana", z podaniem daty wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;

2) w przypadku udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnej pozyskanej formie;

3) zamieszczania w treści w formie cytatu z przypisem informującym o źródle pochodzenia, jeśli pozyskana informacja publiczna lub jej fragment mają stanowić część całości.

§ 5. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia, spoczywa na nim obowiązek informowania o tym, kto i kiedy dokonał przetworzenia tej informacji.

§ 6. Urząd Miejski Kościana nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące, a w szczególności z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę oraz za informacje przetworzone lub pozyskane z innych źródeł.

§ 7. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, na podmiot występujący o informację może zostać nałożona opłata.

§ 8. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłaty o której mowa w §7:

1) stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z-nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;

2) materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w-nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;

3) należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

§ 9. Traci moc Zarządzenie nr 304/12 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

§ 10. Wykonanie zarządzania powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej.

§ 11. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                                      Burmistrz
                                                                                                                                  Miasta Kościana
                                                                                                                                  (-) Michał Jurga

                                                                                                                                 


UZASADNIENIE

 

I. WSKAZANIE POTRZEBY PODJĘCIA ZARZĄDZENIA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zachodzi potrzeba określenia przez podmiot zobowiązany do udzielenia informacji określenia zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Do czasu wejścia w życie ww. ustawy w zakresie ponownego wykorzystania informacji publicznej stosowano przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

II. STAN FAKTYCZNY

W obowiązującym do tej pory stanie prawnym obowiązywało Zarządzenie nr 304/12 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 11 września 2012 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej wydane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

III. STAN PRAWNY

Podstawę do wydania niniejszego zarządzenia stanowią przepisy art. 3 pkt 1, art. 11 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

IV. SKUTKI FINANSOWE

Brak skutków finansowych.

 

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest zasadne.

 

Kościan, dnia 4 sierpnia 2016 roku

 

 

                                                                                                                                            Sekretarz
                                                                                                                                       Gminy Miejskiej
                                                                                                                                 (-) Łukasz Postaremczak