logo logo
logo bip

Informacja publiczna klauzula informacyjna UM

Informacja publiczna - klauzula

 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 

  • administratorem danych jest Urząd Miejski Kościana reprezentowany przez Burmistrza Miasta Kościana z siedzibą w Kościanie, Al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan, tel. 65 512 14 66

mail: koscian@koscian.pl

  • dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na złożony przez Panią/Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
  • podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku wydania decyzji administracyjnej konieczne będzie podanie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, aby administrator mógł udzielić odpowiedzi w postępowaniu administracyjnym;
  • odbiorcami danych będą uprawnione organy publiczne w przypadku prowadzenia postępowania, w związku z obowiązkami prawnymi oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, obsługa prawna);
  • dane będą przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończono sprawę - zgodnie z kategorią archiwalną akt;
  • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
  • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu